24 mistna internetova televize wlkp

V dne¹ní dobì se øíkalo - pokud nejste na internetu, znamená to, ¾e neexistuje. Je to opravdu takhle? Je internet v provozu?

Fenomén internetu

Jednou televize byla nesporná královna médií, aèkoli ona kompletnì nedokázala úplnì pøemístit práci nebo ti¹tìný tisk, ale to by bylo u¾iteèné upustit jejich pozici. V souèasné dobì je televize ohro¾ena internetem. Virtuální sí» je extrémnì interaktivní práce, klient mù¾e odvá¾nì a snadno, kdykoliv bìhem dne nebo v noci, rozhodnout, co chce teï, není vázán pøísným harmonogramem v pøípadì televize. Internet mù¾e nahradit televizi a tisk. Je také dobrým zdrojem informací a je také ideálním reklamním médiem.To v¹e mì tì¹í, ¾e bez internetu v posledním svìtì to není jako bez ruky. Tyto informace se týkaly pøedev¹ím tìch lidí, kteøí byli v poku¹ení zøídit ná¹ individuální obchod. Zvlá¹tì, ¾e èasto je tento obchod jen na internetu - kdy¾ napøíklad online obchody.

Jak existovat?

Na¹e funkce a polské vlastní místo v Gridu bude jistì blízká webová stránka. Být webové stránky je velká práce, která mù¾e trvat hodiny, i kdy¾ je to dobrá vìc (nebo jí svìøit správné dovednosti.