Bezpeenostni teorie a praxe

Takové pracovní podmínky vytváøejí riziko výbuchu, co¾ pøedstavuje velké nebezpeèí pro lidské zdraví a pohodu. Aby se sní¾ilo riziko hrozné havárie, získala Evropská unie 30. èervna 2003 zachování smìrnice o ochranì proti výbuchu. V následující èásti pøedstavíme pøípadové studie atex.

Co pøesnì je atex?Pod tajemným znìjícím koncept ATEX francouzské atmosféry Ecplosible, dal dva velmi vá¾né smìrnic EU, které se týkají ochrany proti explozi. Dùle¾ité informace Mezi nimi jsou tedy smìrnice 94/9 / ES - ATEX 100a, která se týká po¾adavkù na vstup do nákupu zaøízení, které bude øídit, zaji¹tìné a skonèil, jaká opatøení je tøeba pou¾ít pro venkovní pou¾ití s nebezpeèím výbuchu, strojù a kontrolních systémù s termínem pou¾ívat v potenciálnì výbu¹ných oblastech.

Výrobce zveøejnìním znaèky CE na materiálu prohla¹uje, ¾e tento výsledek splòuje v¹echny po¾adavky smìrnic, které se na nìj vztahují, jinými slovy nové øe¹ení. V zaøízení, aby zjistil, zda daný produkt splòuje oèekávání smìrnic nového pøístupu, mù¾e být znaèka CE spolehlivì ponechána na nìm, provede se posouzení shody. Smìrnice nového pøístupu upravují nebezpeèí, která výrobce musí najít a zbavit se pøed uvedením výrobku do provozu.

Druhá smìrnice 1999/92 / ES - ATEX 137 je obzvlá¹tì charakteristická pro pøedmìt výhledu zamìstnancù rostlin, v nich¾ se mohou vyskytovat potenciálnì výbu¹né atmosféry. Jeho hodnoty se vztahují k bezpeènostním a zdravotním kontrolám v¹ech ¾en, které pracují a zùstávají v mo¾nostech zón.

Pro koho se trénuje atex?©kolení ATEX je spojeno s ochranou proti výbuchu a principem ATEX. Jsou urèeny v¹em lidem, kteøí vytváøejí oblasti s rizikem výbuchu, vèetnì mana¾erských pracovníkù, technologického personálu a dospìlých ¾en, za dùvìru a hygienu knihy ve formì. Provedení cvièení je nezbytným dùvodem, proè v ústøedním rozsahu pùsobit doporuèení PN-EN 60079-17 týkající se po¾adavkù na zpùsobilost personálu v oblasti Ex. Je tøeba poznamenat, ¾e ¹kolení ATEX není náhradou za základní ¹kolení, které musí být provádìno oddìlenì, tak¾e stojí za výbìr slu¾eb velké spoleènosti, která má komplexní vzdìlávací balíèek.