Centralni vysavae

Mnozí z nás pøi èi¹tìní rozhodnì zápasí s rozptýleným stopovým prachem, který zùstává v èistém interiéru a nese s sebou látky, které èasto zpùsobují velmi záva¾né pøíznaky alergií. Jednání s posledním bude pravdìpodobnì jednodu¹¹í, ne¾ si myslíme. Instalace centrálních vysavaèù ve 100% umo¾òuje zbavit se neèistot a mikroorganismù mimo budovu, bez hluku i spoustu pohodlí.

Centrální vysavaèe jsou zpùsobem, který je trvale instalován ve stìnách domu a je k dispozici pro vypou¹tìní odpadu do centrální hlavy vlo¾ené do suterénu, technické místnosti nebo gará¾e. Èisticí tryska a hadice jsou pøipojeny k sacím centrùm umístìným v objektu. Kdy¾ je hadice pøipojena k samotné zásuvce, centrální jednotka se automaticky kvalifikuje. Nasávaný vzduch po oddìlení prachu je vypu¹tìn mimo budovu a odpad mù¾e být vyprázdnìn pouze jednou za nìkolik mìsícù. Proè je vysavaè dùle¾itý tak pozitivní a je to ¹»astnìj¹í volba ne¾ obyèejný vysavaè? Vysávání první je nová, inteligentní domácí technologie, která zvy¹uje hodnotu na¹ich pozemkù a bere ¾ivotní standardy. Mnohem úèinnìji filtruje vzduch v bytì a nezanechává rozptýlené stopy prachu, co¾ je velmi jednoduché øe¹ení, zejména pro alergiky, na rozdíl od tradièního vysavaèe. Vzduch z vysavaèe, který obsahuje alergeny a mikroorganismy, se fouká mimo budovu, èi¹tìní takovým vysavaèem je vìt¹í, hezèí a pøíjemnìj¹í. Jednou z nevýhod je poslední, ¾e umístìním jednotky v útulném místì výraznì sní¾it hluk pøi èi¹tìní. Vzhledem k nedostatku napájecího kabelu jej nemusíme mít jako obyèejný vysavaè, celá instalace, která vede prach, je skrytá a malá a flexibilní sací hadice nám umo¾ní dosáhnout i tìch nejvzdálenìj¹ích koutù, ani¾ bychom museli vysavaè zvedat. Bez ohledu na pou¾ité filtry je sací výkon vysavaèe odolný a nesni¾uje mno¾ství naplnìní nádr¾e, samozøejmì jak je to v bì¾ném vysavaèi.