Chemicky vybuch

Výbuch se odhaduje jako rychlé oddìlení velkých mno¾ství energie. Tento jev ukazuje mnoho hrozeb. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlým zvý¹ením teploty a tlaku, vyzaøováním záøení (napø. Ve formì blesku nebo pulsem svìtla jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (nejèastìji poslední zvukové hry nebo zvlá¹tní rána výstøelu. Ne bez zaèátku tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

Jaké prostory jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìji jsou obsazeny povrchy, kde mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra je známa speciální smìs hoølavých látek, která je poslední v situaci plynù, par nebo mlh, tj. Smìsí se vzduchem za atmosférických podmínek, ve kterých pøeva¾ují vysoké teploty. Je dobré vìdìt, ¾e v koulí mohou exploze zpùsobit pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Oblasti nejvíce ohro¾ené jsou na zaèátku, ia chemické závody, rafinerie, èerpací stanice, elektrárny, barva továrny, lakovny, èerpací stanice, stejnì jako vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, obilné mlýny a lodìnic. Zapálení tyto vìci vedou k explozi, jeho¾ úèinky by byly znaèné. Rozhodnì vyvolat obrovské materiální ¹kody a dále vystavit riziku lidského ¾ivota.

Aby nedocházelo k vysoce specifickým ¹kodám, je nutné nezanedbávat preventivní opatøení, která jsou zárukou proti výbuchu. V moci zemí byly zavedeny zvlá¹tní zákony, informace a normy, jejich¾ prioritou je minimalizovat riziko výbuchu a eliminovat pøípadné ¹kody. V místnostech s nebezpeèím výbuchu by mìl být instalován systém, který zajistí bezpeènost zamìstnancù, kteøí v nich pracují.