Diagnosticke zaoizeni tech 2

Co je to kolposkop?

Colposcope je stále hodnì módního diagnostického pøístroje pou¾ívaného pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, který díky kombinaci vysoce kvalitního optického systému s dodateèným koaxiálním osvìtlením dává pøíle¾itost dùkladnì prozkoumat intimní èásti ¾enských tìl vystavených nebezpeèným onemocnìním. S kolposkopem mù¾ete získat a¾ 400x zvìt¹ení obrazu.

Colposcope také jeho pou¾ití

Colposcope se doporuèuje pro kolposkopii, tj. Vy¹etøení povrchu dìlo¾ního hrdla spolu s kanálem, stejnì jako vagina a vulva, jako detekce zmìn, které byly schopné informovat o preklinických formách rakoviny dìlo¾ního èípku. Je zji¹tìno, ¾e pøesnost diagnózy pøipravená kolposkopem je od 79 do témìø 97% ve vztahu k jeho tvaru.

Jak ukazuje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení, které probíhá, kdy¾ pacient sedí na gynekologické ¾idli. Na zaèátku vy¹etøení lékaø stanoví zvlá¹tní pøízrak pacienta, který pomáhá odhalit vaginální èást dìlo¾ního èípku. Po pøipojení je do vaginy pøivádìno spekulum s prùhlednými stìnami, za ním¾ jsou oèi vagíny a velikost dìlo¾ního èípku zkoumány pøi dobrém zvìt¹ení a pøi intenzivním osvìtlení. Colposcope s pomocí fotoaparátu vám umo¾ní zaregistrovat otázku a sledovat ji na dal¹í obrazovce, navíc ulo¾it a vydávat pro pacienta, stejnì jako k pøípravì lékaøských záznamù a provést diagnózu.