Du evni nemoci a peee o diti

Stále více módním zpùsobem skladování potravináøských výrobkù je jejich instalace do volného prostoru. Proè je vakuové balení potravin dáno nejbezpeènìj¹ímu systému, který je schovává?

Zdravotní pøínosyUmístìní potravin na vakuové médium je chrání pøed pøístupem nebezpeèných mikroorganismù. Vakuový stroj odtéká z nádoby, ve které jsou potraviny a vzduch vytvoøeny spolu s mikroby v nìm. Díky tomu zùstane jídlo v posledním roztoku èerstvé déle. Stojí za to dodat, ¾e moderní proces balení je úplná ochrana potravin proti hmyzu pøená¹ejícím bakterie a viry.

Hodnoty chutiStaré i mokré výrobky mù¾ete skladovat ve vakuových obalech. Díky tomuto zpùsobu mouka a cukr neztvrdnou a nevy¾adují pozdìj¹í prosévání. Mokré výrobky neztrácejí svou pru¾nost a ¹»avnatost, která nejèastìji urèuje jejich chu». Výrobky obsahující tuky a oleje klesají nejrychleji bìhem tradièního skladování. Udr¾et je ve vakuu, tuk zavedený v nich není ¾luklý. Udr¾ujte své tìlo a ryby naposledy, kreativitu a efektivní chu». Výhody potravin balených ve vakuu se nevztahují pouze na suroviny. Bylo prokázáno, ¾e maso je marinováno rychleji ve skupinì bez pøístupu vzduchu.

Vakuový stroj - popis operaceSáèek s potravinami je zpoèátku namontován v pracovní komoøe. Zavøením víka mù¾ete zahájit proces filtrace vzduchu. Po jeho úplném odstranìní je sáèek utìsnìn a hermeticky dokonèen. Druhou technikou vakuového balení je místnost v nádobì obsahující potravu pro inertní plyn. Po uzavøení víka vakuového stroje se nádoba naplní plynem a poté se hermeticky uzavøe.Pou¾ití vakuových strojù je nejpokroèilej¹í a navíc nejpohodlnìj¹í zpùsob, jak ukládat potraviny. Ruèní èerpadla viditelná na trhu obvykle nestaèí k odstranìní ve¹kerého vzduchu z nádoby obsahující potraviny. Takto pøipravené jídlo staèí umístit do chladnièky, díky èemu¾ bude del¹í dobu udr¾ovat známou èerstvost a navíc bude vhodnìj¹í a dokonalej¹í.