Fakturaeni software male ueetnictvi

V oblasti fakturaèních programù existuje velká konkurence na vlastním trhu. Trh nabízí jak programy zdarma, tak i testy, stejnì jako programy, které jsou obecnì placené. V posledním èlánku se budeme zabývat druhou stránkou programù, které jsou k dispozici ve volné skupinì. První z programù, o nich¾ se dnes diskutuje, je program faktur DPH "Draco".

Tento program lze také vydat pro záznam prodejních dokladù v servisních a obchodních a servisních podnicích. Bohu¾el je nemoc tohoto programu nedostatek zpùsobù, jak provádìt správu skladu. Program má øadu dal¹ích u¾iteèných funkcí. Proto vystavování daòových dokladù a korekce prodejních dokladù, úètenky KP a cen kW hotovosti zpráv, dokumentù, objednávky ¾ádný zájem, ¾ádosti o peníze, a také provádìt záznamy o u¾ivatelích a produktù, spoleènì s vytvoøením v¹ech mo¾ných forem zpráv v minulosti mimo jiné grafické pøehledy. Díky funkci definování zpùsobu èíslování faktur rovnì¾ urèit jejich zachováním vlastní nahrávku komentáøe zastaví o moc jednodu¹¹í, ne¾ ¾e èiní v pøípadì programù, které neposkytují hodnotu. Dal¹í nevýhodou programu fakturace Draco je nedostatek zavedené pokladny. Software s fakturací DPH je a je dokonale popsán v pøíruèce, která je souèástí jeho pøíruèky. Program fakturace je k dispozici ve dvou skupinách. V prvním, co najdeme, je omezené mno¾ství volného práce po seznámení se kterými se mù¾eme rozhodnout, zda plná skupina tohoto projektu bude dobré pro nás. ®e na stìnì není nic, co by si vybralo software poskytovaný jednotlivým výrobcem fakturaèního softwaru. Program faktury Draco - DPH byl hodnocen velkou skupinou u¾ivatelù. K dispozici na v¹ech typech webových stránek s programy, software má nezaujatý zájem od zákazníkù. Na internetových portálech mù¾eme najít bezplatnou skupinu tohoto softwaru, který ji¾ byl sta¾en ¹edesát ¹est tisíckrát!