Finaneni zprava a jeji prvky

Zmìny zákona o DPH od 1. 1. 2015 znamenaly, ¾e pokladny se staly základním prvkem, který byl základem pro vypoøádání operací. I kdy¾ ne ka¾dá ¾ena provozující obchodní kampaò musí mít takovou èástku.

https://mlash.eu/cz/

Propu¹tìní z dùvodu dr¾ení pokladnyPokladny nejsou závazné pro úspìch osob, jejich¾ roèní nákupy nepøesahují 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registraèní pokladnu platí pouze pro spoleènosti, které zpùsobují prodej fyzických osob a zemìdìlcù. Spoleènosti, které mají povinnost provádìt vypoøádání s pou¾itím registraèních pokladen, musí zároveò zaregistrovat ka¾dou transakci, kterou obdr¾ely po zakoupení pokladny. Naproti tomu spoleènosti, které v prùbìhu roku pøekroèily nákupy ve vý¹i 20 000 PLN, by mìly po dvou mìsících zaèít zaznamenávat zisky pomocí pokladny, a to ode dne, kdy tento limit pøekroèily. Pokladny nemusí být podniky, které poskytují vzdìlávací, finanèní, poji¹»ovací a telekomunikaèní slu¾by.Pomoc pøi nákupu hotovostiNákup pokladny je øádovì nìkolik set zlotých, ale podnikatel, který si koupí pokladnu, mù¾e poèítat s pohybem a¾ do vý¹e 90% kupní hodnoty, odpoèitatelný nemù¾e jít a¾ na 700 zlotých. Za úèelem uplatnìní takového odpoètu musí podnikatel, který si pokladnu koupil, pøed zahájením jejího u¾ívání pøedlo¾it písemné prohlá¹ení o penì¾ní hotovosti na pøíslu¹ném daòovém úøadu, s konkrétním urèením místa pou¾ití s nákupním dokladem a osvìdèením o provozu po¾adavkù na záznamové zaøízení. daòového zákona o DPH. Je v¹ak dùle¾ité ztratit úlevu poskytnutou pøi nákupu pokladny, pokud není pokladna opravena. V souladu se zákonem by mìly být pøístroje, které registrují prodej, servisovány v profesionálních slu¾bách alespoò jednou za 25 mìsícù.Registraèní pokladna je dále spojena s povinností ukládat kopie vydaných úètenek (po dobu 2 let a denních, týdenních a mìsíèních zpráv (po dobu 5 let od konce úèetního roku, ve kterém byly údaje tvoøeny. Samozøejmì, ¾e pokladní má za cíl vydávat originální úètenky zákazníkùm.