Fixni aktiva fiskalni tiskarny

Na mnoha vyhlá¹kách ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 musí mít ka¾dá finanèní pokladna a daòová tiskárna potøebnou technickou kontrolu ka¾dé dva roky. Majitel pokladny, který tento formuláø nevykoná, je potrestán. Prvním dùsledkem je po¾adavek daòového úøadu na vrácení daòové úlevy a zákonného úroku plynoucího ze dne, kdy byl pøestupek spáchán. Druhý trest je mandát, který mù¾e èinit a¾ 500 zlotých. Stojí za to dodat, ¾e k datu pøezkumu je u¾ivatel k dispozici, pak dnes vy¾aduje datum inspekce.Co pøesnì provádí servisní technik?

Název technické kontroly v souvislosti s registraèními pokladnami není pøíli¹ zavádìjící. Proè? Vzhledem k tomu, ¾e jsou bìhem kontroly po¾adovány, ale ty prvky pokladny, které øíkají pøi zaznamenávání obratu. Slu¾ebník nehledá chyby, které by mohly ovlivnit funkènost celé pokladny, ale místo toho se vìnuji, ale také spí¹e na vý¹e zmínìné èásti a jejich souèásti, jejich¾ chybný ¾ivot by mohl mít vliv na ¹patný výpoèet dlu¾né danì.

Jaké jsou náklady na pøezkoumání pokladny?Pro pøezkoumání celé daòové pokladny spolu s jakýmkoli místem se obvykle jedná o èástku od 100 PLN do 300 PLN.

Jak dlouho trvá tato recenze?Zhodnocení zùstává v práci asi hodinu, maximálnì dvì hodiny, pak to nejprve závisí na servisním technikovi. Absolutnì nemusíme èerpat peníze za slu¾bu, místo toho mù¾eme po¾ádat, aby ti, kteøí jsou odpovìdní za zpøístupnìní této metody, dostali vlastní spoleènost, tak¾e se pova¾uje za doplòkovou slu¾bu, co¾ znamená, ¾e zaplatíme dal¹í poplatky. Je vhodné pøipomenout, ¾e pro provádìní kontroly je zpùsobilý pouze servisní technik uvedený do provozu. Proto je diktována skuteèností, ¾e ka¾dá èinnost vytvoøená servisním technikem by mìla být uvedena do provozu. Tyto údaje musí být snadné, potvrzené podpisem zamìstnance spoleènosti a opatøeny razítkem.Pøemý¹líte o tuto formalitu, je velmi dùle¾ité, proto¾e náklady na toto ustanovení, nejsou velké, a naèasování technické kontrole netrvá dlouho.