Hydraulicke konektory

Je mo¾ná distribuce napájení a komunikace v¹ech øídicích systémù v nejhor¹ích pøípadech. Pokud nelze s jinými konektory zacházet, konektor eXLink se vyrovná s takovými ¹patnými podmínkami. Co je tedy také konektor a proè je skuteènì funkèní?

Konektor eXLink umo¾òuje flexibilní napájení a navíc významnou komunikaci v¹ech systémù øízení, které jsou chápány v ka¾dé místnosti, kde je tøeba pou¾ít i bohatý systém. Dobøe se hodí i v takových nepøíznivých oblastech výbuchu, jako jsou zóny 1, 2, 21 a 22. Existují dva typy tìchto konektorù - ètyøpólový a sedm a ¹estpólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je velký systém, který umo¾òuje pou¾ití a odpojení mnoha rùzných elektrických zaøízení. K dispozici jsou v¹echny mo¾né zásuvky a dobré konektory pro tzv. Nízkonapì»ové signály sbìrnice. Stojí za zmínku, ¾e pøenos energie probíhá a¾ do 250V AC / 10 A pro plasty a poniklované mosazi, stejnì jako pro nerezovou ocel.

Rychlé pøipojení exlink je spousta mo¾ností pøipojení a odpojení. Nevyvolává povinnost vypnout pracovní dobu zaøízení, co¾ usnadòuje práci. Plné provedení se provádí v modelu, který zabírá úroveò ochrany IP66 / IP68. Konektory jsou ideálnì vyrobeny pøi teplotì od -55 ° C a pøi teplotì + 70 ° C nebo za extrémnì chladných a pøátelských podmínek.Díky tomu, ¾e mají pouzdro z takových výrobkù, jako je nerezová ocel nebo poniklovaná mosaz, jsou velmi odolné pro pøípadné po¹kození. Mohou obsahovat maximálnì 7 nebo 6 pólù nebo 4 póly a PE. Snadno se pou¾ívají pøi tì¾bì, proto¾e produktem jsou specializované dùlní certifikáty EX a M2. Také nemusí být povoleno vyrábìt ¾ivou elektøinu.

Kombinace v¹ech systémù díky spojovacím konektorùm je nepochybnì velmi spolehlivá, klidná a trvanlivá.