Karcinogenni prach

V podniku, ve kterém dávají prach, kapaliny, plyny nebo hoølavé výpary a neexistují ¾ádné urèené zóny, které by mohly být v nebezpeèí výbuchu, by mìl být neprodlenì pøipraven komplexní dokument nazvaný posouzení rizika výbuchu.Je tøeba mít na pamìti, ¾e povinností zamìstnavatele je pøizpùsobit se nebezpeèím výbuchu.

Pøíli¹ prozkoumat v odstavci 37. § 1. disponuje ministr a soukromé péèe ze dne 7. èervna 2010. V historii po¾ární ochrany staveb, jiných budov a pozemkù (Dz.U.10.109.719, rovnì¾ ve stejných budovách, jako¾ i pøilehlých oblastí, kde jsou vyrábìny, skladovány, skladovat hoølavé materiály nebo tam, kde mohou dosáhnout smìs, která by mohla vytvoøit explozi, posoudí nebezpeèí výbuchu.Pøi tomto posouzení je tøeba upozornit na prostory, které jsou potenciálnì výbu¹né. V místnostech a venkovních prostorách musí být stanoveny vhodné výbu¹né zóny. Je tøeba vypracovat grafickou dokumentaci obsahující klasifikaci a faktory, které mohou zpùsobit výbuch.

Posouzení nebezpeèí výbuchu by mìlo být stanoveno v souladu s platnými evropskými normami, mezi kterými by mìlo být mimo jiné uvedeno: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbu¹ná prostøedí. Prevence výbuchu a ochrana proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹ná prostøedí - Klasifikace prostoru - Plynové výbu¹né prostøedí.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹ná prostøedí.Klasifikace prostoru. Atmosféry obsahující hoølavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské sítì. Analýza a vysílání výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 „Výbu¹ná prostøedí - Projektování, výbìr a montá¾ elektrických instalací“• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹ná prostøedí - Materiálové vlastnosti týkající se klasifikace plynù a par - Metody otázek a tabulkových informací"• PN-EN 50272-3: 2007 „Po¾adavky na dùvìru a instalaci sekundárních baterií.,