Legraeni nehody

Varikosette

Dùvody faktù jsou pravidelnì zkoumány, aby se minimalizovalo riziko jejich opakování v perspektivì. Výsledky výzkumu jasnì ukazují, ¾e pøíèiny nehod jsou èasto jiným typem dohledu, pokud jde o bezpeènost strojù. Problémy spojené s nesprávným pou¾íváním a provozem strojù se objevují v urèitém okam¾iku bìhem jejich ¾ivotního cyklu. Platí pro poslední sezónu specifikace, kdy a program, výroba, provoz, údr¾ba, modifikace atd.

Certifikace stroje má plán na odstranìní nebezpeèí, která mù¾e na pracovi¹ti vzniknout. Stroje, které obdr¾í pou¾ité certifikáty, jsou testovány a testovány na vhodnost. Výzkum pokrývá jednotlivé odvìtví a prvky. Zásada závazku je dodr¾ována a zavádìjí popisy, které mají v úmyslu usnadnit zamìstnancùm správný smìr pou¾ívání strojù a pøíslu¹enství. Nutnost mít certifikáty organizacemi a pokrmy se uskuteèòuje pøedev¹ím na základì pøedpisù EU: platných smìrnic, vnitøních pøedpisù apod.

Pracovníci dùvìry a hygieny pøi práci mají mo¾nost úèastnit se cirkulace a cvièení v oblasti certifikace strojù. Znalosti, znalosti a umìní zakoupené bìhem sezóny takových kurzù a ¹kolení pøispívají k neustálému sni¾ování poètu nehod v oblasti práce, jak smrtelných, tak i individuálních. Úèast na kurzech a ¹koleních v oblasti certifikace organizací a zaøízení pøiná¹í zamìstnavatelùm celou øadu výhod. Vzdìlaní zamìstnanci jsou zárukou øádného vlastnictví strojù a dodr¾ování standardù dùvìry a hygieny pøi práci.