Membranovy pojistny ventil

Member XXL

Rostou v tunách, kdy¾ nás èekají prakticky na ka¾dém kroku rùzné nebezpeèí. Èasto by mì ucítila, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To vedlo k výbuchu kotle, které pro svatbu mìlo za následek jen nákladné opravy. Teï si uvìdomuji, ¾e se jedná o aktuální radu s mo¾ností ztráty ¾ivota, pøesto¾e o nìm skupina pánù neví.

Svatba je v moderních èasech, jako jsou klapky nebo pojistné ventily. Je tedy metoda ventilu, která se spou¹tí automaticky, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøípustné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí a celek. To bylo poprvé pou¾ito v pøí¹tí polovinì sedmnáctého století v extrémnì snadné zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Pokud se podíváme na nejjednodu¹¹í modely bezpeènostních ventilù, uvidíme, ¾e jde jen o køehkou desku, která je znièena, kdy¾ plyn prochází povoleným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl vypíchnut nápoj z ventilù. Èasto to bylo nevìdomì úètováno zákazníkem zaøízení. A bylo snadné pou¾ít dva nezávislé ventily, které se obvykle nacházejí na opaèných koncích zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì namontovány v parních motorech. Tím bylo zabránìno náhlému nárùstu tlaku, který byl zpùsoben jízdou vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ mù¾e zpùsobit smrt v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem o èteèky o bezpeènostních ventilech. Ka¾dý, kdo si tento materiál pøeèetl, má pravdìpodobnì vìdomí toho, jak dùle¾ité jsou tyto týmy v novém svìtì a prùmyslu.