Mikrovy program stravovani

Ka¾dé men¹í nebo silnìj¹í zaøízení na stravování chce slu¾bu plynout hladce a u¾ivatelé jsou spokojeni. Hosté, kteøí nav¹tìvují tuto oblast, chtìjí jen dobøe jíst, jen aby byli pøesnì a snadno obsluhováni. Restaurátoøi se èastìji kvalifikují pro výmìnu pokladny pro internetovou stránku s profesionálním programem pro stravování, co¾ rozhodnì zlep¹í slu¾bu v areálu.

Pos systémy jsou gastronomický software, který splòuje oèekávání majitelù restaurací, barù, pizzerií, restaurací rychlého obèerstvení, kaváren a zahranièních prodejen s pravým profilem. Poskytuje tekuté øe¹ení pro prodej a co je dùle¾ité, nevy¾aduje zvlá¹tní ¹kolení zamìstnancù, proto¾e jeho slu¾ba je podobná fiskální mìnì s odpovìdí, ¾e v¹echny práce jsou produkovány na dotykovém displeji. Systém je stále nesrovnatelnì rychleji, co¾ zlep¹uje funkci a daleko nechává zapomenout na zmìnu papíru, které se provádí v okam¾iku, kdy oèekávaný èas nebo kódy na jídlo, které je èasto obtí¾né, zejména nových zamìstnancù.POS systémy v transparentním a jasný postup pro výbìr nádobí objednané klientem, tak¾e na úèet otevøený na dobu neurèitou fázi, kdy¾ chtìl vybrat nìco jiného. Transparentní informace na obrazovce se zadáním konkrétního èí¹níka na stùl a také informace týkající se podrobností smlouvy vám snadnou kontrolu nad pracovním místì a na úspìchu bezpoèet rozsahu nebude ptát chyby. Díky schválení dal¹ích pøístrojù, které hrály v restauraci, vèetnì tiskáren, elektrické stupnice nebo platebních terminálù umo¾òuje snadno a bezpeènì napsat èlánek.Pos systémy jsou gastronomický software vytvoøený s pamìtí o restauracích, který pomáhá zvý¹it prodej, a to zvy¹uje zisky a také sni¾uje provozní náklady. Investice do takového organismu je investice po mnoho let, proto¾e mù¾e být zvý¹ena dùle¾itost potøeb zaøízení. Víme, ¾e men¹í prostory jsou odli¹né po¾adavky ne¾ øetìzec velkých restaurací. A co je nesmírnì dùle¾ité, poskytuje jednu záruku plné péèe nad ka¾dou oblastí práce. A ve¹kerá kontrola je spokojenost zákazníkù, kteøí se rádi vrátí.