Mistnosti s potencialni vybu nou atmosferou

Zaøízení urèená pro kariéru v oblasti výbuchu by mìla splòovat nejvy¹¹í bezpeènostní normy. Smìrnice ATEX Evropské unie (od spoleènosti Atmosphères Explosibles - definuje základní po¾adavky, které musí ka¾dý výrobek splòovat pro pøipojení ve výbu¹ném prostøedí.

Existuje mnoho standardù spojených s posledním pravidlem, které poskytuje konkrétní po¾adavky, pokud jde o urèité produkty. A podmínky, na které se nevztahuje ¾ádná smìrnice ani normy, mohou podléhat interním pøedpisùm v jednotlivých èlenských státech. Tato naøízení se mohou li¹it od smìrnice, ale nemohou vyvolat oèekávání. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / EC vy¾aduje oznaèení CE. Výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musí být pøedem oznaèen znaèkou CE výrobcem a podroben postupu pro posouzení souladu s pøíslu¹ným podílem vybrané oznámené spoleènosti.Na poèátku 20. století, stejnì jako v uhelných dolech, nebylo mnoho prostoru pro pou¾ití vhodných strojních olejù, tak¾e do¹lo k mnoha po¾árech a výbuchùm zpùsobeným hoølavými oleji a uvolnìním methanu. Vzhledem k tomu, ¾e poptávka je matkou vynálezù, tak¾e po mnoha nehodách byly pou¾ity jiné standardy ropných látek, které pou¾ívají vodní oleje, které nezvý¹ily vliv výbuchu metanu. V dal¹ím aspektu vývoje dolù byly pou¾ity vìtrací pøístroje, poplachy a metanové filtry. Zvolený model je pro nápoj dùle¾itý z mnoha potvrzení, ¾e pøizpùsobení se velkým normám souvisejícím s výrobky v oblasti výbu¹ného nebezpeèí je hlavní povinností ka¾dého zamìstnavatele a zamìstnance. Nevýhodou této povinnosti jsou obrazy lidí i materiálu.Spoleènost ATEKS, jak napovídá její název, není vynálezem Evropské unie, ale je zdrojem zmìn poèítácích s plánem eliminace hrozeb jejich vzhledu. Pøizpùsobení se obecnì uznávaným bezpeènostním zásadám je obecným principem zachování ¾ivota. Pøesto¾e nehody se zdají být vzácné, hlavní dùvody jsou v¾dy vùle rychle vykonávat práci, ne dodr¾ovat pravidla apod.Pou¾ívání ATEX a jejích dceøiných spoleèností je dùle¾itým po¾adavkem pro výrobní a tì¾ební prùmysl, stejnì jako slu¾by týkající se oblasti výbuchu (vèetnì distribuce pohonných hmot atd. Pamatovat! Nepou¾ívejte pouze odkaz na pou¾ití materiálù s pravidly, ale pøemý¹lejte o dùsledcích va¹ich vad!