Po adavky gastronomickych prostor

Stravovací programy trpí øízením rùzných typù stravovacích zaøízení, jako jsou mimo jiné: kavárny, restaurace, pizzerie, hospody, hotely, hotelové restaurace a bary.V ideálním pøípadì pøiznávají, ¾e obsluhují malé prostory, stejnì jako obrovské celostátní prodejní sítì. Nástroje jsou také velmi v¹estranné, vybavené segmenty, které jsou pøizpùsobeny knize na vysoké úrovni zákaznických servisních stanic.

SilvetsSilvets - Úspì¹né øe¹ení pro úspì¹né hubnutí!

Gastronomické programy do znaèné míry zlep¹ují øízení a èinnost na mana¾erských pozicích, a to i mezi servisními pracovníky. V souhrnu kontrolují práci bytu po celou dobu a chování. Díky tìmto plánùm je pohodlí hosta jistì zvý¹eno a to, co je uvnitø, zùstává ve va¹í domácnosti. Moduly pøijaté v softwaru výraznì zvy¹ují efektivitu práce kuchyòského personálu a slu¾eb, díky èemu¾ je okam¾ik realizace zakázky mnohem men¹í ne¾ v prostorách, které nepou¾ívají stravovací systémy. Analýza zájmù a preferencí na¹ich hostù se výraznì zlep¹í a pomù¾e vám naplánovat zajímavé menu.Cateringové programy vhodnì pracují s bohatými IT systémy, zlep¹ují ¾ivotnost ka¾dého servisního prvku. Nepotøebují dal¹í software ani kvalitní elektronické zaøízení. Jejich potøeby jsou prakticky zanedbatelné, díky èemu¾ je jejich poslání k dispozici na jakémkoliv støedním místì. Samozøejmostí je pou¾ívání specializovaných zaøízení, jako je napøíklad sí» kuchyòských monitorù - zobrazování objednávek, do znaèné míry minimalizuje dobu obsluhy a nutí objednané jídlo. To má za následek úplnìj¹í obrat hostù mezi sdílenými stoly, a to, co jde tímto zpùsobem, rozhodnì zvy¹uje zisk prostor.Ka¾dá cateringová spoleènost by mìla být programem pro zlep¹ení provozu areálu. Nejen kvùli finanèním prostøedkùm, ale zároveò k minimalizaci povinností èlovìka, který je stále pøíli¹. Projekty tohoto typu byly zmínìny døíve, nejsou drahé, nevy¾adují dal¹í vybavení, v souvislosti s posledním, mohou z nich dokonce èerpat domy s malým rozpoètem.