Poeitaeovy bezpeenostni audit

Systémy proti výbuchu jsou systémem odolným proti výbuchu, který zahrnuje ¹est základních èinností. Jeliko¾ v¹ak ka¾dý prùmyslový podnik musí být zvá¾en individuálnì, koneèný rozsah potøebného opatøení je vy¾adován na základì auditu bezpeènosti výbuchu. Je zøejmé, ¾e metoda pravdìpodobnì ¾ije prakticky pro samotná zaøízení, fragmenty instalací, stejnì jako pro celé velké výrobní závody.

Standardní bezpeènostní systém zahrnuje:

Identifikace a navíc posouzení rizik.Vypracování hodnocení rizika pravdìpodobnosti výbuchu a úspìchu dal¹ích investic i na stav stvoøení.Oznaèení zón ohro¾ených výbuchem, v pøípadì nových investic, kolik také ve fázi návrhu.Vypracování dokumentu, který chrání proti výbuchu.Prevence nebo omezování rizika výbuchuKontrola stávajícího výbìru nových procesních zaøízení a pohonù pro knihu ve zvlá¹tních zónách výbu¹ného nebezpeèí.Minimalizace zdrojù vznícení výbu¹ných atmosfér pomocí elektrotechnických øe¹ení v provedení odolném proti výbuchu a v proudovém rozvadìèe, svítidla, kazety a panely odpovìdné za ovládání, spínací pøíslu¹enství, bezpeènostní spínaèe.Minimalizace výbu¹ných atmosfér montá¾í zaøízení na sbìr prachu, centrálního vysávání a vìtrání.Omezení úèinkù výbuchu na urèitou úroveòInstalace systému proti výbuchu.Instalace systému na ochranu proti explozi.Instalace systému oddìlení výbuchu.

https://cz.jinx-repellent-magic-formula.eu/

Rozsah implementace výbu¹ného bezpeènostního systému závisí na významných potøebách výrobního závodu. V rámci jejich pozorování odborníci provádìjí audit výbu¹né bezpeènosti procesních zaøízení, zaøízení a hal, které jsou pøedmìtem smìrnice ATEX. Výsledkem je zpráva, která výslovnì definuje kritické body místností, které mají být prozkoumány. Tato zpráva je pøedpokladem pro vyjádøení rozsahu systému, v nìm¾ bude implementován v konkrétním prùmyslovém obchodì.