Poepravy nebezpeenych vici

Silnièní cyklistika je speciálním dopravním prostøedkem, který navzdory v¹emu je spousta potí¾í a spaluje spoustu kalorií, tak¾e je nutná ideální dieta pro jízdní kola. Je to stejnì dobrý zpùsob pro lidi, kteøí potøebují ztratit pár kilo navíc. Lidé, kteøí mají v úmyslu zacházet s motocyklem pouze jako s dopravním prostøedkem nebo s koníèkem, by v¹ak mìli menu vìnovat zvlá¹tní pozornost, aby se cyklistické výlety nedostaly pøíli¹ daleko. Ní¾e je nìkolik pravidel, která by mìla vést lidi, kteøí na kole jezdí na velké vzdálenosti. Zde je cyklistická strava pro zaèáteèníky na kole:

https://auresoil-sensi-secure.eu/cz/

Snídanì.Není bez dùvodu, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlem v rytmu dne. Je to pøíli¹ mnoho úkolu poskytnout nám sílu na zbytek dne a zbývající jídla tuto energii doplòují. Výhodným øe¹ením bude müsli s pøidáním banánù a rozinek nebo mléèná polévka s tìstovinami (al dente je nutná.Svaèinu.Vystoupit na kole, je to hodnì na pøemý¹lení o chutném obèerstvení, které nám dá skupiny a uspokojí náhlý hlad. Prvním prvkem by mìly být jednoduché uhlohydráty, proto se vyznaèují konzumací zralých banánù nebo sendvièù s marmeládou a medem. Co se týèe zeleniny, zajímavým pøístupem budou rajèata a èervené papriky.Veèeøe.Po tì¾ké jízdì cítíme silný hlad. I kdy¾ byste nemìli pøehánìt ¾ivot bezprostøednì po fyzické námaze. U¾ po pøíjezdu z dùvodu cyklistiky, pomeranèový d¾us nebo cereální bar (napøíklad Corny je dost. Posadíme se na plnou penzi pozdìji, poté, co jsme po odpoèinku odpoèívali.Hydratace.Za prvé nezapomeòte na správnou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je pít dostateènou dávku tekutin pøed jízdou na kole. Nejvhodnìj¹í lék bude voda, bude moci pít energii pro sportovce. Musíte také být údaj, který zamìstnanec chce pít asi 2 litry dennì (ve vztahu k pohlaví a tìlesné hmotnosti, a úèinky pøípadné dehydratace, zejména ve fyzických podmínkách, okam¾itì sní¾í na¹e výkony, cítíme se, ¾e se jedná o døevo a energii.

Cyklistická strava obsahující projekty, které jsem uvedl, není náhradou za normální stravu, ale naopak. Nepøehánìjte se! A pro ¾eny, které mají zájem o výbìr nejpøínosnìj¹í dietní stravy, doporuèujeme setkání s dietologem, který si vybere ty druhy jídel tak, aby ten starý byl nejvhodnìj¹í pouze pro nás, ne pro obyèejného èlovìka.