Pokladna v poeitaei

Mù¾e se rychle ukázat, ¾e èlovìk dostane vysokou finanèní pokutu, proto¾e nevìdìl, ¾e musí v pokladnì vést záznamy.Nyní je potøeba instalovat fiskální zaøízení novitus deon e & nbsp; ovlivòuje ty daòové poplatníky, jejich¾ obrat pøesáhne 20 000 PLN. Jedná se o mnohem men¹í obrat ne¾ ve starých letech, Ministerstvo financí pøejde do posledního, aby toto pravidlo omezilo, co¾ je dal¹í seznam obchodù, ve kterých by obchodníci mìli instalovat pokladnu pøed prvním prodejem. V souèasné dobì musí mít ka¾dá kanceláø a dílna povinnou registraèní pokladnu. V pøípadì selhání registraèní pokladny, kdy¾ nemáme rezervní fiskální pokladnu, bychom se mìli zcela vzdát prodeje.

V pøípadì, ¾e poplatník nemá pokladnu, a aby to byl zodpovìdný, bude odsouzen k pokutì 240 denních sazeb, aby zapojily do „knihy“. Je¹tì hor¹í je být zbaven práva na odpoèet nebo vrácení danì z pøidané hodnoty z 90% èisté kupní ceny, a zbavena vìnovaná odeèíst 30% daò v okam¾iku nebude mít peníze. & Nbsp; Trest 240 denních sazeb daòových poplatníkù rovnì¾ obdr¾í knihu udr¾et nespolehlivé. Nejen, ¾e v pøípadì, kromì daòových poplatníkù nebudou zobrazovat tyto prodeje souèástí DPH bude navíc ulo¾ena pokuta a¾ 720 denních sazeb, odnìtím svobody a¾ na 2 roky nebo obìma tresty souèasnì.V pøípadì, ¾e èinnost poplatníka vztahuje na vìt¹inu dopravních slu¾eb, distribuce LPG, prodej èástí vozidel, je spojena s dodávkou zaøízení, televize nebo rádia i celé, èást fotoaparátu - poplatník chce mít pokladnu. Stejné je to pøi pøehrávání dodávku výrobkù z drahých kovù, dodávky poèítaèových dat, nebo produkty urèené k pou¾ití, tam jsou aukce. Povinnost dùvodem pro roèní pøíjem se týká také prodej & nbsp; tabákové výrobky, alkoholické nápoje, bez ohledu na symbol PKWiU ¾ádnými pøedmìty. V posledním roce je právì obdr¾el rezignaci pokladny pro podnikatele, kteøí poskytují slu¾by na situaci osob, které se nepodílejí na hospodáøskou èinnost a zemìdìlce pau¹álu. Za pøedpokladu, ¾e daòový poplatník je poskytnout v¹echny zdokumentované fakturu identifikaci pøíjemce. Také vstupenek a rezervace míst k sezení pro cestující v úspìch Podobným zpùsobem se provádí po¹tou, banka nebo podobná instituce. Pouze tyto osoby povinné k dani, které provádìjí tyto operace v roce 2015 je nutné pou¾ít registraèní pokladny po pøekroèení limitu osvobození subjektivní.