Pokladny pro gofin

Platný zákon v Polsku av ostatních zemích musí mít finanèní instituci v ka¾dé prodejnì, která prodává ¹tìstí a slu¾by. Nepamatuje si toto místo, pokud spoleènost realizuje velké podniky spojené s prodejem velkých èástí zbo¾í, jako jsou velké obchody, nebo se samy zamìøují na slu¾by, jako jsou opravy nebo krejèovské slu¾by. Majetek je otevøen v¹em podnikatelùm.

Po¾adavek na majetek tohoto zaøízení pravdìpodobnì bude motivován skuteèností, ¾e je nutné ovìøit, zda daný podnikatel platí DPH za prodané zbo¾í a pomoc. Stav pøístroje by mìl být velmi peèlivì zkontrolován, proto¾e pøehlédnutá chyba v pokladnì mù¾e zpùsobit velmi intenzivní právní následky. Pou¾ití po¹kozené pokladny vystavuje podnikatele riziku vzniku velkých výdajù, pokud to daòový úøad zjistí. Pokladní pokladna je povinna vytisknout dokument potvrzující prodejní a kupní smlouvu. Tento text je povinný pro kupujícího po zadání smlouvy. Potvrzení je doklad, díky nìmu¾ lze èlánek propagovat (v pøípadì úspìchu jeho ¹kody, který nevyplývá z blízké viny, nebo mù¾e být pøenesen na prodávajícího v období neporu¹ené v dobì urèené zákonem. Tento dokument musí existovat nepøetr¾itì vystavený kupujícím. Nepodaøilo se vytisknout potvrzení rovná se poru¹ení zákona. V opaèném pøípadì pøispìvatelé neodevracejí dokument v¾dy, v takovém pøípadì je prodávající povinen dodr¾et, jestli¾e si kupující vzpomene a vrátí se k nìmu. Fiskální registraèní pokladny jsou také vy¾adovány pro øidièe taxi. Povinnost mít fiskální registraèní pokladny je motivována, stejnì jako v pøípadì úspìchu bì¾ných podnikatelù, jako pøeká¾ka "èerné" energetické praxe. Nejen øidièi taxi jsou povinni mít registraèní pokladny, ale i øidièi vlastních dopravních spoleèností je musí pou¾ívat pøi prodeji jízdenky cestujícím. Registraèní pokladny jsou nezbytné pro prakticky jakoukoli èinnost, pøi které dochází k relaci koupì / prodeje jakéhokoli produktu nebo slu¾by. Zdá se, ¾e je legitimita povinností být pro tyto subjekty v daném okam¾iku dostateèná. Pøíli¹ vysoká roz¹iøitelnost subjektù, na které se vztahuje povinnost pou¾ívat, mù¾e zpùsobit velkou zvìdavost.