Polska kuchyni z roku 1956

Polská kuchynì nejde na nejjednodu¹¹í, ale stejná díky velkému mno¾ství masa, které v nìm nacházíme. Jsou svým zpùsobem podstatou dobré, polské, domácí kuchynì.

Pøíprava orgánù není nejlep¹í práce. Jistì, ka¾dý narazil na masité nebo tvrdé maso. V ka¾dé kuchyni by mìl být objekt, který nás zachrání pøed kulináøskými ne¹tìstí masa - drtièem masa. Obvykle respektuje desítky malých èepelí vlo¾ených blízko sebe. Tento pøístroj poskytuje dobré propíchnutí masa bez drcení ¹lach. Ideální pro v¹echny druhy kotlet nebo steakù. Èepele, ve kterých je mlýn na maso uspoøádán, by mìly být vyrobeny z nerezové oceli - nejen pro trvanlivost výrobku, ale také pro èistotu a funkènost. Zbytek pouzdra je obvykle vyroben z plastu. Maso, které bylo prora¾eno drtièem, chrání pøírodní ¹»ávy uvnitø, co¾ z nìj dìlá i po sma¾ení ¹»avnaté, mìkké maso. Proces tepelného zpracování sám o sobì konèí rovnomìrnì a také mnohem rychleji. Podobnì se významnì zkracuje doba marinování.

Mù¾eme také øíci, ¾e koøení, se kterým jsme kropili maso, proniklo do jeho hloubek, co¾ bude u¾iteèné pro jedineènou chu» masa. Drtiè masa je èistá volba pro klasický tøecí talíø. Proces pøípravy masa se provádí nejen efektivnìji, ale i klidnìji. Pro majitele budovy je velká úspora energie. Drtiè, nenápadná velikost je velmi u¾iteèná, je také dùle¾ité, aby se rychle umýt pod horkou vodou, ale ne v¹echny mohou být vlo¾eny do myèky. V tomto smyslu stojí za to poznat manuál. Pøi ruèním mytí je vìnována zvý¹ená pozornost - èepele nás mohou snadno øezat! Drtiè masa je neodmyslitelným spoleèníkem mnoha profesionálních kuchaøù, ale i dámy z domu, kteøí vìdí, ¾e s touto formou pøipravíme jemné a silné maso.