Popi te vyvoj mediciny

Dne¹ní velmi dynamicky se rozvíjející medicína, která ji¾ odpovìdìla na jednu otázku, kterou kladl pøirozený svìt, byla kdysi jen intuitivní èinnost zalo¾ená na lidovém my¹lení a èarodìjnictví. Pøíprava houby z pavuèiny, která byla konzumována s chlebem, mìla pomáhat pøi ztrátì onemocnìní, které pøed stovkami lety nebyly známé. Rituály byly èasto oslavovány ¹amany nebo babièkami, kteøí pomáhali bylinám. Pøemý¹let & nbsp; nicménì & nbsp; mù¾ete nebo stejný efekt placebo pracoval & nbsp; na lidi v následujících èasech.

Úèinek, který nám podléhá po celou dobu a bez nìho¾ by lék nemohl být skuteèným principem.Velmi dùle¾itým nástrojem, který umo¾nil rozptýlit pochybnosti, je to opravdu dìlá podnebí na¹e tìlo chová podivnì, bránil mikroskopu. Mnoho let provozu a úsilí o nejlep¹í, nejefektivnìj¹í a nejpøesnìj¹í provozu zaøízení, které je mikroskop ke stejnému oka s dobrou znalostí z oblasti biologie, mù¾eme sledovat také pochopit, mikroorganismus, který existuje dùkaz viru nebo bakterie, které visí na jeho zdraví, a nìkdy dokonce ¾ivot. Mikroskop, mù¾eme vidìt i velikost èástic nepøedstavitelnì malé nanoèástic. Pak taky, ¾e si zaslou¾íme nanotechnologie, která má obrovskou roli v tom, jak pøesnì stejném designu nové generace mikroskopù, které umo¾nily poznat nové nebezpeèí, které ohro¾ují jeho bytu.Neuvìøitelná pøesnost pøístroje, co¾ je mikroskop, znamená, ¾e mù¾eme hledat inovativní øe¹ení pro druhé nemoci, které ovlivòují na¹e pøátele, známé a pøesto nás. ©iroká ¹kála léèiv také nových specifik, které se vybírají na domácím farmaceutickém trhu, poskytla poslední, která není pøedmìtem neznalosti mikrobiologie, ale jeho tìlo, nicménì, jeho vlastní specifické pøijetí urèitého léku. Problémem je také cena, kterou musíme zaplatit za léèbu. Pìkné a trvalé terapie neumo¾òují obnovu, a to navzdory nabídkám, kterým èelí farmaceutický prùmysl. Buïte v¹ak vìrní a doufáme, ¾e se jednoho dne zbavíme ve¹kerého zla, které nám svìt pøedkládá, ¾e farmaceutický prùmysl udìlá skuteènì neuvìøitelný objev a zachrání svìt pøed morem, co¾ je nemoc. Nemoc, která znièila celou skupinu a znièila ¾ivot od poèátku historie.