Postnet mobilni pokladna

Pøedev¹ím je tøeba uva¾ovat o tom, ¾e pokladna a finanèní tiskárna nejsou stejné. Existují zaøízení, která jsou výraznì rozdìlena. Aèkoli jsou èasto navzájem zmateni, mají nové registraèní systémy prodeje a prezentují se v rùzných funkcích.

Registraèní pokladny mají celou metodu prodeje. Obsahují základnu zbo¾í také pro pomoc, tak¾e nemusí být pøipojen k ¾ádnému jinému zaøízení. Potom mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e mohou pracovat ménì ne¾ fiskální tiskárny, jsou pøístupnìj¹í, co¾ je samozøejmì výhoda. Je známo, ¾e v¹ichni chtìjí vydìlat co nejvíce a souèasnì nejmen¹í za to.Finanèní tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Vedle mo¾nosti vytisknout fiskální pøíjmy a zpùsobit prodejní systém, mají také rozsáhlej¹í funkce. Napøíklad mohou sledovat soupis produktù, které má daná spoleènost cenovì dostupnou. S touto volbou v¾dy víte, co mù¾e být ze skladu v urèitém okam¾iku chybìjící a co byste mìli koupit ve správný èas. Kromì toho mohou být do jejich metody zavedeny rùzné propagaèní akce. Nejen obvyklé sní¾ení ceny, ale také levnìj¹í prodej zbo¾í v balíèku, napøíklad: Koupit dva výrobky a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í výhodou je skuteènost, ¾e existuje funkce pøímého tisku faktur s DPH, stejnì jako nabídka na zlep¹ení inkasa pøed tiskem. Taková ¹ance nemá fiskální pokladny. Pøi poznávání z pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a fungují normálnì, musí být pøipojeny k externím prodejním systémùm, tj. K poèítaèi. Je to také vada, stejnì jako onemocnìní. Nemoc je stejný, ¾e bez poèítaèe není ¹ance na tisk pøíjmù. Nákup poèítaèe je velmi nákladné. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o prodeji ulo¾ené v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a jednodu¹¹í. Fiskální tiskárny tak lep¹í kontrolu ve významu, kde jsou hmotné základny velmi intenzivní. Navzdory obrovské výhodì výhod fiskální tiskárny pøes pokladnu, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za to zvá¾it, zda se pro nás doporuèuje takové profesionální vybavení. U ¾en provozujících malé obchody neexistuje takový rozsáhlý systém prací a náklady na pokladnu jsou krat¹í ne¾ fiskální tiskárna.