Profylaxi duvirneho zdravi

https://green-barley-p.eu/cz/

ATEX je právní dokument Evropské unie, který upravuje po¾adavky dùvìry a zdravotní prevence, které musí splòovat v¹echny výrobky urèené pro umístìní v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Poslední smìrnice, po sjednocení prací, které jsou ji¾ standardy ATEX 2014/34 / EU, zaène fungovat 20. dubna 2016. Ka¾dý efekt bude muset být oznaèen jako:

1. Oznaèení CE, druhý identifikaèní èíslo subjektu, který vydal certifikát, podle tøetího provedení symbol exploze, ètvrtá skupina výbu¹nosti, kategorie 5. Zaøízení 6. typ ochrany proti výbuchu, sedmá podskupina výbuchu 8. teploty tøídy.Ka¾dé zaøízení musí být naplánováno tak, aby kniha nepøedstavovala hrozbu. Vydání certifikátu oprávnìnými osobami (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro výzkum a certifikace Sp Z oo Gliwice je spojena s následujícími postupy: 1. standardní test ES - bod jde o potvrzení, ¾e zaøízení splòuje základní po¾adavky smìrnice, zaji¹tìní 2. výrobní kvalita - postup pro schválení systému jakosti umo¾ní CE výrobek CE a prohlá¹ení o shodì 3. ovìøením výrobku - zku¹enosti øízení a kontroly ka¾dého materiálu pøedlo¾eného za úèelem prokázání povolení pravidel, 4. zaji¹tìní kvalitního materiálu - postup pro stanovení pou¾ívá systém jakosti vèetnì výstupní kontrolu a zkou¹ení výrobkù, 5. souladu se zákazníkem - postup k provedení nezbytných testù ka¾dá kopie byly zhotoveny výrobcem v jeho plánu zajistit synchronizaci s mu¾em uvedené v osvìdèení o pøezkou¹ení normy a po¾adavky ES je popsáno v závoji board, 6. vnitøní kontrola výroby - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, dokumenty, které mají být uchovávány po dobu 10 let po vyrobení posledního 7. pøenos technické dokumentace k osobì oznámil bod skladování dokumentace by mìly zahrnovat obecný popis, design, nákresy, schémata, popisy, seznam norem, výsledky zkou¹ek a výpoètù, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.