Prumyslovy prach

Výrobní technologické procesy jsou doprovázeny emisemi zneèi¹tìní prachu, zejména pøi tì¾bì surovin, drcení, brou¹ení, míchání a prosévání. Kromì hluku je prùmyslový prach nejpravdìpodobnìj¹ím rizikem pro zdraví tìch, kteøí na takovém místì postupují.

Vzhledem k zisku na období zdraví se spoléháme na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergenní prach,- karcinogenní prachy,- vláknitý prach.Hlavním zamìstnáním na místì, kde se vyskytuje zneèi¹tìní prachem, je úèinná prevence pomocí osobní a sociální ochrany proti prachu.Individuální ochrana zahrnuje:- respirátor pro jedno pou¾ití,- polomasky se zamìnitelnými filtry a tlumièi,- masky se zamìnitelnými filtry a tlumièi,- helmy a ochranné kryty.Kolektivní ochrana proti prachu zahrnuje: provzdu¹òovací a vìtrací systémy, systémy odsávání prachu, volnì stojící dmychadla a ventilátory.Zaøízení na odsávání prachu se poèítají na: suché a mokré prachové kolektory.Bì¾nì pou¾ívané odluèovaèe jsou: komorové slimáci oddìlovaè filtraèní vrstvy, cyklony a multicyclones, elektrostatické odluèovaèe, mokré odluèovaèe prachu.Vyrovnávací komory jsou jedineèné od nejjednodu¹¹ích sbìraèù prachu s nízkými náklady na stavbu. Úèinnost extrakce prachu je onemocnìním tohoto øe¹ení, co¾ je dùvod, proè jsou èasto zavedeny do integrace s dal¹ími sbìraèi prachu. Filtraèní prachové kolektory jsou velmi úèinné. V keramickém a hutním prùmyslu jsou to velmi drahé metody odstraòování prachu. Mokré sbìraèe prachu pou¾ívají vodu v konstrukci k neutralizaci uvolnìného prachu. Vedlej¹ím úèinkem je odpadní voda, ke které dochází v dùsledku pøenosu kontaminantù do kapaliny. Zvlá¹tní øe¹ení vy¾adují pou¾ití pouze pro potenciálnì výbu¹né prostory, pro které musí být zaøízení pro odstraòování zneèi¹tìní certifikována spoleèností ATEX.Volba zaøízení pro odstraòování prachu souvisí s prùmyslem a specifickým nebezpeèím.