Rychla poiprava jidla

My v¹ichni rádi vzít a dát jim hodnì obtí¾ných pokrmù. Nane¹tìstí jsme obvykle trpìliví a soutì¾íme o pøípravu na¹ich luxusních lahùdek právì teï. Odhaluje v¹ak, ¾e nejjednodu¹¹í východy jsou èasto nejlep¹í. Tak¾e stojí za zvá¾ení pøípravy sýrové desky pro hosty.

Výbìr sýrùPokud máme takovou nabídku, je vhodné slou¾it sýru vyrobenému z nových zpùsobù mléka: krávy, ovce a kozy. Správnou cestou je vytvoøit jejich regiony. To umo¾òuje polským zamìstnancùm seznámit se s jídly z míst, kde je¹tì pøedtím nebyli. Je také tøeba teoreticky pøipravit a obohatit pøíjemnou ochutnávku s historií v¹ech servírovaných sýrù. Nejdùle¾itìj¹í je v¹ak zachovat poøadí chutí. Na desce bychom mìli oddìlit dobré a mírné sýry. A je to zajistit, aby udr¾ovali správné uspoøádání.uspoøádáníServírujte sýr na poli, zaèínající od nejjednodu¹¹ích (nejlépe to uspoøádejte ve 12 hodin, postupnì se vylep¹ujte a vylep¹ujte. Díky tomu známí zamìstnanci budou cítit jemné rozdíly v chuti a vùni produktù.estetikaMù¾eme pøenést sýry na profesionála, který je urèen pro poslední desku, kterou budeme kupovat do skupin obchodù, které nabízejí nádobí. Mù¾eme ji pou¾ít pro poslední silný stojan nebo døevìnou prkno, nicménì, proto¾e to musí existovat, je vìnováno pouze této práci. Nìkteré sýry, zejména ty, které dosahují, se podávají v teplej¹ích èástech. Jiné mohou být uvedeny v plátcích. Krájeèe sýra budou zde neocenitelná, co¾ nám umo¾ní øezat sýr na jemné a estetické plátky.ExtrasKromì sýra bychom mìli na¹im hostùm slou¾it s vhodnými pøísadami. Mohou ¾ít pak oøechy, olivy, brusinky, jarní d¾em, rozinky a su¹ené meruòky. V¹echny doplòky jsou regulovány v samostatných miskách, pokud se nemíchají se sýrem, který nám slou¾í. V na¹em ko¹íku podáváme bílý chléb (nejlépe køupavou bagetu nebo krekry.Dobré vínoMìli bychom podávat sýr a správné víno na sýrovou desku. Nejjednodu¹¹í systém bude odpovídat vínu pocházejícímu z té¾e oblasti, kterou nabízíme.