Stav skladove karty

Systém mrp s názvem Plánování po¾adavkù na materiál vám dává mo¾nost mít materiální potøeby. To lze provést na základì informací o struktuøe produktù, ale spí¹e na základì údajù o stavu zásob, stavu zakázek, které jsou na trhu nebo o stavech na platformì výrobního plánu.

Drivelan Ultra

Díky takovýmto systémùm mù¾ete rychle, jen a efektivnì øídit jak èas, tak i standardní a výrobní èasy. Souèasnì poskytuje schopnost úèinnì kontrolovat zásoby a jejich správné dokonèení. Systém Mrp bude nakupovat, aby eliminoval èasovì nároèné výpoèty. Za prvé systém mrp umo¾òuje správné urèení velikosti objednávek. Dále vám dává mo¾nost nastavit termíny dodání. Souèasnì umo¾òuje urèit mno¾ství produkce v sérii. Umo¾òuje urèit správný èas pro pøípravu výroby. To dává a mo¾nost stanovit velikost zásob.Pøi informování o vyu¾ívání systému plánování po¾adavkù na materiál lze uèinit závìr, ¾e zlep¹uje likviditu zásob materiálu. Umo¾òuje také zkrátit dobu doruèení. Sni¾uje poèet objednávek, které nedo¹lo k nedostatku zbo¾í nebo jeho èástí. Kromì toho vám umo¾òuje sní¾it poèet zamìstnancù, kteøí se musí zabývat dodávkou materiálu.Diskutovaný systém lze jednodu¹e nazvat souborem procesù, jejich¾ primárním problémem je pøedev¹ím urèení poptávky po materiálech, souèástech nebo produktech. Tento systém umo¾òuje celkové sní¾ení finanèních nákladù, které jsou potøebné pro výrobní organizaci.Hlavními cíli plánování materiálových po¾adavkù je sní¾it zásoby, pøesnì vypoèítat dodací lhùty a pøesnì stanovit výrobní náklady. Navíc systém stì¾uje na konci lep¹ího vyu¾ívání infrastruktury, kterou má spoleènost - výrobní kapacity nebo sklady.