Symptomy tihotenskeho filmu

Ze ¹koly ve ¹kole, z televize, z on-line fór, prostøednictvím novin a prostøednictvím rozhovoru s maminkami / babièkami - zjistíme, jaké jsou pøíznaky tìhotenství. Víme, ¾e kdy¾ se mìsíèní krvácení nevyskytuje, je èas provést tìhotenský test. Kdy¾ je test úèinný, je naèase oèekávat závratì, hladující bolest a pøedev¹ím nevolnost a zvracení. Pouze pøíli¹ daleko v tom, ¾e nevìøíme, jsme obecnì nìkdy pøipou¹tìjí, ¾e se mù¾e stát, ¾e se èlovìk necítí ne¾ádoucí úèinky tìhotenství vùbec. Mo¾ná, ¾e jsou hodnì nízké. Co se v¹ak nestane, je v¹eobecné pøesvìdèení, ¾e pokud neexistuje období a nevolnost, znamená to, ¾e brzy bude dítì. A co staré, které mají nestandardní pøíznaky tìhotenství? A co mohou být?

Nutrièní chutì - nehovoøím o sendvièovém ¹lehání se slivkovou d¾em, okurkou a vajeènou pastou. Nìkdy tìhotná ¾ena zaèíná být takzvaný neúprosný chu», co¾ umo¾òuje neodolatelnou touhu jíst nejedlé produkty. Napøíklad sendviè s d¾emem, okurkou a vajeènou pastou, hojnì nalit tekutým mýdlem. Výskyt tìchto pøíznakù vy¾aduje okam¾itou konzultaci s lékaøem.®eleznice v ústech - nìkdy dojde k tomu, ¾e tìhotné ¾eny jemnì nabobtnou dásnì a krvácejí pøi kartáèování. V takových situacích budou èastìj¹í náv¹tìvy indikovány nejen u gynekologù, kteøí vedou tìhotenství, ale také u zubního lékaøe.Moèová inkontinence - nejprve proto, ¾e pijete víc. Za druhé, proto¾e moèový mìchýø v roz¹íøené dìlohy „je“ 2 kg ka¾dých nìkolik málo tvor. Spí¹e ne¾ nic nenadìlám, jediný lék bude dodávat pouze profesionální kalhotkovou vlo¾ku (jako plenky pro velké a spoleènou snahu o koupelny, proto¾e skladování moèi vázáno na ka¹el nebo smích mù¾e zpùsobit vá¾né následky.Chrápání - vina za to je zduøené nozdry, které nedávají dojem neustále ucpaný nos a elegantní krvácení, stejnì jako spí v noci. Ne v¾dy to pova¾uje za ¹patný. Díky tomu se vá¹ man¾el, který a¾ do posledních okam¾ikù témìø ka¾dou noc zajímal o chrápání, pochopil, kdy jste se cítili a co to stálo.Zmìny kù¾e - jde o jiné skvrny na boku a krku a na pavoucích, které se mohou objevit témìø na ka¾dé poko¾ce pokryté èásti tìla. Melanin je zodpovìdný za tento typ zmìny, která v typických podmínkách zaruèuje krásný tón pleti (nebo jakýkoliv jeho vzhled a jeho nadmìrná produkce bìhem po¾ehnaného stavu mù¾e zpùsobit jiné zmìny a výrobky domu z nejúèinnìj¹ích hrùz. Nehýbejte se, nicménì. V¹echny tyto zmìny probìhnou pozdìji v tìhotenství nebo nejpozdìji po porodu. Pokud se na lidi objeví barva za sebou a obtí¾né, investujte do prá¹ku a peèlivì zakryjte základy. Lehké kosmetické o¹etøení úèinnì zakrývá v¹echny nedostatky.Nespavost - je to poslední, co je daleko stra¹livé, ¾e jsme také zdùraznìni jistotou ostatních, ¾e tìhotenství je "jediný èas, kdy mù¾eme spát".

Skuteènosti tìhotenství a není obvyklé, a stále více a rostoucí bøí¹ko velmi efektivnì znemo¾òují usnout. Bohu¾el, pravdìpodobnì neexistuje ¾ádný zpùsob, jak zvládnout z toho vyplývající nespavost (v ¾ádném pøípadì nelze odstranit hypnotického drogy!. Musíte si zkontrolovat, ¾e si na to zvyknete. Stejnì jako døíve tyto pøíznaky zmizí iv pøípadì porodu. Teoreticky. Jak je mo¾né, kromì standardních pøíznaky tìhotenství mù¾e být stále nové, nìkdy zábavné, nìkdy trochu ménì. Obecnì se v¹ak ¾ádný dùvod, tìhotenství je velmi pøíjemná hladina být ¾enou, a nic jiného pro mì, kdy¾ jsem jen pøeji, drahá budoucí máme pìkné a jednoduché tìhotenství, jako¾ i zároveò ¹»astný výchovì budoucích potomkù.