Tihotna ve viku 38 let

Mnoho ¾en se diví, kdo je schopen otìhotnìt. Existují ¾eny, které by chtìly mít dítì ve vìku 18 let, zatímco døíve. Vìt¹ina z nich se v¹ak radìji zamìøuje pøedev¹ím na vyu¾ití finanèní stability, vhodného partnera, pohodlného ¾ivota, jedním slovem, materiálního vybavení, které dítìti poskytne øádnou a funkèní výchovu. Ve skuteènosti je správné rozhodnutí, ale existuje urèitá nevýhoda. Konkrétnì vìk. Pouze my se mù¾eme cítit du¹evnì nepøipraveni na krmení dítìte, tak¾e jeho vlastní tìlo bohu¾el pøesnì ví, kdy se tento vìk vyskytuje, a v tomto smyslu to pozdìji hor¹í.

Z biologického hlediska je nejlep¹í èas, aby se dítì narodilo ¾enichem, mezi 18 a 25 lety. Døíve, tìlo dámy není dále rozvinutý dost, který mù¾e dìlat potrat a narození mrtvého dítìte. A pozdìji, po 35 letech, se zvy¹uje pravdìpodobnost onemocnìní spojených se zhor¹ením genetického kódu, jako je Downùv syndrom.

Pokud jde o správný vìk pøe¾ít, je to v¹echno o biologii. V realizaci to vypadá, ¾e dvacetileté dívky dokonèují studium (nebo jsou ve støedu, zaèínají pracovat, nemusí být stálým partnerem a pokud mají v úmyslu, nejsou si jisti, zda s nimi tráví zbytek ¾ivota. Kromì toho nechtìjí omezit své krásné, mladistvé roky velkým závazkem, kterým je pou¾ívání dítìte. Nemá v úmyslu obviòovat zdravé ¾eny a upozoròovat na nì nedostatek mateøského instinktu. Existují tedy pøirozené reakce, které jsou zpùsobeny zmìnami ve svìtì kolem nás. Proto navzdory skuteènosti, ¾e dodr¾ování biologického èasu je vhodné, nemìli bychom zapomínat, ¾e to není podmínka, která urèuje, zda se rozhodneme otìhotnìt nebo ne. V první øadì by oba budoucí rodièe mìli vyjádøit takovou touhu mít potomka. Doporuèujeme mít alespoò základní finanèní stabilitu a znalosti, ¾e v úspìchu tìhotenství neztratíme. Je nepøijatelné, aby se ¾ena rozhodla naru¹it pocit posilování mého vztahu s mým partnerem. Takové metody pouze zhor¹í situaci mezi ¾enou a klientem.

Vá¾ený pane, realita je taková, ¾e ná¹ systém nám dává krat¹í dobu k otìhotnìní. Pravdou je, ¾e dobrý vìk pro setkání v Chci být stejný døíve, teoreticky, tím lépe. To ne v¾dy zlep¹uje skuteènost, ¾e dítì by mìlo být výsledkem lásky mezi dvìma lidmi a ne smyslem pro povinnost.