Uvir na rozvoj spoleenosti 2015

Jsme pøesvìdèeni, ¾e rozvoj na¹í spoleènosti závisí na spokojenosti jak v¹ech zákazníkù, kteøí vyu¾ívají své vlastní slu¾by, tak instalaèních jednotek, specializovaných prodejen, stavebnictví a investorù, kteøí jsou koneènými pøíjemci.

Jsme si jisti, ¾e roz¹íøení obchodní nabídky, zkrácení dodacích lhùt, zvy¹ování kvalifikace zamìstnancù a neustálé zlep¹ování úrovnì zákaznického servisu a znaèky dodávaného vybavení zaruèují dosa¾ení zamý¹leného úèelu.

Valgorect

Sna¾íme se vynalo¾it ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e na¹i u¾ivatelé budou spokojeni a dùvìøiví za oblíbenou cenu a znaèky, které nabízíme.

Ventilátor oznaèený slovem "explosionproof" je obdélníková nádoba odolná proti výbuchu, urèená pro knihu v potenciálnì výbu¹ných oblastech, vybraná pro montá¾ do jakékoli velikosti v pravoúhlých vìtracích kanálech. Vyrobené z pozinkovaného silného plechu a vybavené kontrolní klapkou umo¾òují pøístup k motoru a obì¾nému kola bez nutnosti demontá¾e ventilaèního kanálu.

Odstøedivé ventilátory jsou vytváøeny spoleènì s mezinárodní normou ISO 9001. Pøipraveny pro zemi v blízkosti rizika výbuchu mimo miny a dùlní výkopy. Ventilátory mají rotory vyrobené z hliníkových slitin nebo rotorù z ocelových plechù, samoèisticí, prá¹kovì lakované. ®ádný dùvod pro kategorii, obì¾né kola vyrovnané ISO 1940-1. Skøíò mù¾e být vyrobena ze svaøovaných ocelových plechù, prá¹kové barvy v èerné barvì. Skøíò má kontrolní a drená¾ní otvor. Konstrukce má detaily z mosazného plechu, které minimalizují riziko jiskøení. Obì¾ná kola a skøínì z pozinkované, pozinkované nebo nerezové oceli, navr¾ené na po¾ádání.

Støe¹ní ventilátory se pou¾ívají pro v¹echny a ekonomické vìtrání v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Stroje mají pøímý pohon, rotor s lopatkami, které jsou naklonìny dozadu, vyrobené z pozinkovaného hliníku s hliníkovým nábojem. Ventilátory byly navr¾eny v tøífázovém motoru, který je vhodný pro provoz v oblastech ohro¾ených výbuchem