Uzemnini plynoveho valce

https://hemorho-s.eu/cz/

Elektrostatické uzemnìní je mimoøádnì dùle¾itá skuteènost v prùmyslu a pøepravì hoølavých plynù a mimoøádných látek, jako jsou kapaliny nebo prá¹ky. Kdy¾ je elektrostatický náboj soustøedìn kolem hoølavých materiálù, vznikají nebezpeèí.

Ka¾dý rok se v dùsledku tìchto událostí vyskytuje více ne¾ 400 nehod v celé Evropì. Zapalování, po¾áry a dokonce i poèátky jsou naprosto nebezpeèné, jeho¾ èlovìk je jakýkoli zdravý pracovník a investor v oboru.

Tady slu¾ba pøichází s mechanizmy a styly elektrostatického uzemnìní. Jejich pøemý¹lení se dìje spojením ohro¾ených prvkù s procesem s nízkým odporem, dokud není uzemnìno pomocí vhodné svorky. Na trhu je velké mno¾ství znakù - za¹krtnuto, pøi¹roubováno, ulo¾eno v krytu kontejneru. Rozvinutìj¹í systémy také umo¾òují monitorování uzemnìní v reálném èase. V souvislosti s rùznými zaøízeními nesmìjí v pøípadì problémù s uzemnìním umo¾nit vyprázdnìní materiálu nebo práci na nìm. Nìkteré metody fyzicky blokují tuto mo¾nost uzavøením ventilu nebo výplnì, co¾ je neocenitelné v pøípadì selhání spolupracujících zaøízení nebo pokusù o obcházení bezpeènosti. Taková øe¹ení se bì¾nì pou¾ívají u ¾eleznièních a silnièních tankerù.

Velmi èastým problémem s pou¾itím svorek na zaøízeních s laky, barvami, rozpou¹tìdly nebo pryskyøicemi je obtí¾né zcela omezit proces povrchového vykreslování materiálu. Proto mù¾e vytvoøit elektrostatickou izolaèní vrstvu, která èásteènì nebo úplnì vyvrací svou úèinnost. V té dobì pùsobí nejenom zaøízení, ale také kontejnery a nádr¾e umístìné pro skladování vý¹e uvedených materiálù.