Uzemnini satelitni anteny

Uzemnìní je dobrá metoda obrany proti blesku.Uzemnìní je pak drát, který je spojen s vodièem, co¾ je dobøe vodivý materiál.

Nejlep¹ími proudy jsou voda, grafit, ¾elezo, ocel, hliník, zlato, mìï a støíbro.Vodítko propojuje tìlo s elektrifikovanou zeminou a v závìru tohoto spojení elektrifikované tìlo odevzdá nebo pøijme náboj, èím¾ se dostane do své lhostejnosti.

Konstrukce uzemòovacího zaøízení není pøíli¹ komplikovaná. Takové zaøízení je instalováno se zemnicím a uzemòovacím vodièem, spojovacím vodièem, svorkou nebo kolejnicí a uzemòovacími vodièi.Existují nové typy uzemnìní. Základní typy jsou: uzemnìní, pomocné, úèinné a ochranné uzemnìní.

https://neoproduct.eu/cz/valgus-2-in-1-efektivni-zpusob-jak-se-zbavit-halucinu/

Zemnící svorky hrají dùle¾itou roli v uzemòovací struktuøe. Tyto svorky jsou vyrobeny z hliníku a zaji¹»ují propojení bleskových procesù s konstrukcí. Uzemòovací svorky nebo uzemnìní jsou souèástí uzemòovacího systému konstrukce a usnadòují elektrické pøipojení øady vodièù v uzemòovacím znaku.Terminály, kvùli domácí konstrukci, jsou na nízké, lisované, ploché; jednoduché lisy; úhlová lisovaná plocha; úhlové lisování; off-line - lisované spoje.Kromì toho se pou¾ívá druh svorek, jeho¾ forma je mimo jiné urèena poètem pøipojených vodièù, které se pøivádìjí k zemi.

Pøipojení uzemòovacího vodièe k zemnící elektrodì by mìlo být profesionálnì naplnìno a musí splòovat po¾adavky na elektrické pøipojení.V tomto projektu se termické svaøování odlévá pomocí lisovacích svorek, ¹roubových svorek nebo jiných takových mechanických spojù. A mechanické spoje, které jsou zodpovìdné za instalaci, dodr¾ují pravidla stanovená podle pokynù výrobce.Pøi vytváøení systému ochrany proti blesku je tøeba vìnovat zvlá¹tní pozornost pou¾ívaným svorkám, které by nemìly po¹kodit zemní elektrodu nebo zemnící vodiè pøedev¹ím. Instalace takového systému je velký informace a vyu¾ití principu, ¾e výbìhy a rukojeti sestávající pouze na pøipojení pájecí neposkytuje dostateènou mechanickou pevnost mohou být po¹kozeny.