Uzemoovaci sloupek sn

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek na konci elektrostatické jiskry. Je ¹iroce pou¾íván v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e mít jinou podobu. Nejjednodu¹¹í a lehce komplikované modely jsou propojeny se zemnicí svorkou také z kabelu. Pokroèilej¹ími a technologicky pokroèilej¹ími jsou ochrana zemního stavu v tìle, díky èemu¾ je pøípustné dávkování nebo transport produktu, kdy¾ je zemní spojení normálnì pøipojeno.

ProBreast PlusProBreast Plus - Podívejte se, jak snadno můžete získat velká a krásná prsa!

Elektrostatické uzemnìní se nejèastìji pou¾ívá pøi nakládání nebo vykládání ¾eleznièních nádr¾í, silnièních tankerù, sudù, takzvaných. velké pytle nebo prvky procesních instalací.

Na konci plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami mohou vzniknout nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdroj jejich stání pravdìpodobnì tvoøí a míchá, èerpá nebo støíká hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny dotykem nebo uvolnìním jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech kontaktních ploch. Ve svém zisku a náhlém kontaktu s uzemnìním nebo nenabitým objektem mù¾e být vytvoøen krátký proudový impuls, který se bude chápat jako jiskra.Nedostateèná péèe o jiskrové výboje mù¾e zahrnovat vznícení smìsi plynu a vzduchu, co¾ znamená výbuch nebo ¹patný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu díky øízenému vybití elektrostatických nábojù.