Vakuove baleni marihuany

Aèkoli vakuové obaly se nejèastìji pou¾ívají u velkokapacitních obchodù, cateringových spoleèností a restaurací, stále èastìji hledají individuální zákazníci zaøízení, která jim umo¾ní prodlou¾it skladovatelnost skladovaných potravin. Speciální vaky, vakuové nádoby a balicí zaøízení jsou stále pøizpùsobeny jejich potøebám, co¾ umo¾òuje balení men¹ích mno¾ství potravin.

Nástroj pro balení do domácích vakuových potravin mù¾e pou¾ívat speciální vakuové zásobní vaky nebo pou¾ití vakuových nádob z plastu. Pøi úspìchu kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní pumpy, které umo¾òují nasávání zbyteèného vzduchu z nádoby a zaji¹»ují její hermetické uzavøení. Podobná strategie léèby mù¾e být pou¾ita k uzavøení lahví se speciálními vakuovými zátkami. Jsou obvykle univerzální velikosti, tak¾e je lze také pou¾ít k uzavøení lahví s vínem, stejnì jako k lahvièkám s olejem nebo balsamickým octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje trvanlivost obsahu - po vysávání mù¾e víno ¾ít i déle ne¾ 20 dní. Pro srovnání lze víno v otevøené lahvièce skladovat 2-3 dny.

Pro jejich pou¾ití mohou být velmi pøizpùsobená zaøízení, jako je multivac, umo¾òující skladování potravin v urèitých sáècích. Skladování potravin v pytlích prodlu¾uje jejich trvanlivost - v závislosti na typu produktu a kde bude skladován (teplota místnosti, lednice nebo mraznièka, doba skladování se prodlu¾uje a¾ ètyøikrát. V vakuovì uzavøených pytlích mù¾ete ukládat sypké produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, maso a maso. Vakuovì balené maso je urèitì slo¾eno v mrazáku pøi dostateènì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení s vaky je skuteènost, ¾e nezahrnují prodej velkých prostor.