Vakuove baleni

Nìkteøí vìdomí spotøebitelé se zajímají o to, co je to vakuové balení? Samozøejmì uva¾ují o výrobcích zapeèetìných v továrnì, obvykle o potravináøských výrobcích, tak¾e maso, uzeniny a mléèné výrobky zùstávají trvanlivé a nejsou náchylné k rozpadu. Stále více je vakuové balení k dispozici také jako domácí pøíslu¹enství.

Obecnì øeèeno, vakuové balení má chránit potraviny pøed vzduchem, který je èasto první pøíèinou rozpadu potravin. Vakuové balení potravináøských výrobkù pomocí speciálních vakuových vakù nebo vakuových obalù, pro které je po¾adováno pøíslu¹enství pro vakuové tìsnìní (vakuové tìsnící materiály nebo balicí stroje, pro vakuové nádoby urèené pro domácí pou¾ití, mù¾e být u¾iteèné pou¾ít unikátní ruèní èerpadla pro usnadnìní vakuového uzavøení nádoby .

Pøeru¹ení pøívodu vzduchu pøi vysávání potravin pøispívá k zachování struktury, barvy a vùnì. Vakuové balení také prodlu¾uje dobu skladování potravin. V pøípadì výrobkù, které by mìly být umístìny pøi pokojové teplotì, mù¾e být skladovatelnost tìchto výsledkù prodlou¾ena a¾ ètyøikrát - v pøípadì úspìchu chleba od 2 - 3 dnù se doba skladování prodlou¾í na 7 - 8 dní u sypkých produktù, jako je káva nebo èaj, doba skladování 2-3 mìsíce je 12 mìsícù. Vybrané druhy masa, ulo¾ené v chladnièce, díky vakuovému balení lze skladovat a¾ 60 dnù. Zmrazené výrobky, jejich¾ trvanlivost obvykle dosahuje 6-12 mìsícù, po vakuovém balení lze slo¾it do mraznièky a¾ na 26 mìsícù.

Aèkoli vakuové balení je spojeno hlavnì se skladováním potravin, stojí za to mít obleèení, které mù¾e být také skryto ve specifických vakuových kapsách. V tomto úspìchu sání vzduchu z vaku sni¾uje objem ulo¾ených pøedmìtù, co¾ je dùvod, proè vakuové skladování obleèení mù¾e být jakýmsi zá¾itkem v malých bytech.