Vedeni koly a organizace

Waist TrainerWaist Trainer Inovativní způsob, jak modelovat svou postavu

Kdysi chodil do spoleènosti zabývající se prodejem nábytku. Majitel pracoval v podnikání, vedle skladù v tìchto místech. Pracoval jsem v tomto skladu. Objekt byl pøíli¹ nízký na mno¾ství zbo¾í, které obsahovalo. Nedostateèná správa prostoru poskytovala paradoxní situace, nebo» jeden èlovìk musel dlouho èekat na druhého, proto¾e cesta mezi hromadami nábytku a dopravou nákladù na automobily byla pøíli¹ nízká.

Pak jsem pochopil, ¾e v systému dne se v tomto systému neprospìlo mno¾ství èasu. Dal¹í vìc, která prodlou¾ila vìc, bylo krátké osvìtlení, staèilo, aby se nasadily svìtlé sportovní ¾árovky, které by øe¹ily problém. Zamìstnanec, který vyplnil objednávku pro u¾ivatele, místo toho, aby vidìl znaèku produktu z dálky, se musel ohýbat a hledat ho a èasto má telefonovat. Jak mù¾ete vidìt v této skuteènosti, vlastník absolutnì nepøipojoval k takovým vìcem význam, proto¾e mìl pozdìj¹í nárok na dobu provedení jediné objednávky. Myslím, ¾e dobré nastavení, jeden z nástrojù, komodita a v¹echny ingredience pou¾ívané v prùbìhu celého dne je ú¾asné. Není to jen o efektivitì takového èlovìka, o tom, co stojí uvnitø, proto¾e termín je penìz, ale také zamìstnanec je èasto otráven, proto¾e by mohl vytvoøit nìco rychleji, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho faktorù, které zlep¹ují kvalitu polo¾ek ve skladu. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je zdravé osvìtlení, je nejlep¹í pou¾ívat záøivky a pohodlné øízení zbo¾í ve skladu tak, aby se lidé nepohybovali pøes nohy. Ve vztahu k typu èasopisu musíme vìnovat vìt¹í pozornost teplotì v interiéru a úrovni vlhkosti. V tomto pøíkladu, kde je øeè o nábytku, musí být pokoj nesmírnì suchý, proto¾e vlhkost bude destruktivnì ovlivòovat materiál, ze kterého je zaøízení vyrobeno. Je to jen základ, ale mo¾ná i velké firmy mohou zapomenout na základní vìci.