Yorka deprese

Deprese je ohranièena je¹tì vy¹¹ím poètem lidí v ka¾dém vìku. Profesionálnì aktivní dospìlí, stejnì jako dìti a star¹í rolí èelí této nemoci. Mnohé z nich jsou roky bez vìdomí této nemoci a jejich strana stojí rùzné metody boje proti této oslabující du¹evní poruchì.

Léèba deprese je obvykle zalo¾ena na psychoterapii, která by mìla být v¾dy vylep¹ena farmakologickými látkami, aby se zvý¹ila úèinnost léèby. Mnoho ¾en tuto situaci neuvìdomuje ze skuteènosti, ¾e antidepresiva mohou být pøedepsána pouze lékaøem, který pracuje na psychiatrii. Dobrý psychiatr v Krakovì v¹ak pøedtím, ne¾ zaène léèbu deprese, by mìl správnì diagnostikovat onemocnìní, vèetnì provedením zvlá¹tních psychometrických testù a pou¾itím klasifikace pøíznakù k posouzení depresivní epizody. Teprve po diagnóze onemocnìní a období jeho záva¾nosti urèuje psychiatr postup jejího výkonu. Farmakologická léèba se doporuèuje nejen bìhem záva¾nosti pøíznakù onemocnìní, ale také èasto bìhem asymptomatických období, proto¾e deprese je opakující se poruchou. V souèasnosti pou¾ívané antidepresiva jsou pøedev¹ím stabilizovat náladu pacienta, zbavit se úzkosti nebo sebevra¾dy. Bohu¾el správný výbìr úèinných lékù nìkdy trvá velmi dlouho, proto¾e pacienti reagují odli¹nì na urèité úèinné látky. Farmakologická léèba je spí¹e záda pacientù, zejména v úspìchu tzv endogenní deprese. Osoba s recidivující depresí musí být pod neustálou péèí psychiatra, který nejen kontroluje stav pacienta, ale mù¾e také nejlépe zhodnotit prùbìh operace a pøípadnou potøebu zmìnit formu terapie. Aèkoli moderní antidepresiva vykazují zvý¹enou úèinnost, psychiatøi doporuèují pou¾ití paralelní psychoterapie. Psychoterapie umo¾òuje pacientùm lépe rozpoznat relapsy a ukazuje zpùsoby zvládání dùle¾itých okam¾ikù.