Znaekove obleeeni pro diti

Skuteèné nebezpeèí výbuchu vzniká v pøípadì poprá¹ení vzduchu jinými typy prachu. Mohou proto ¾ít ve døevìném prachu, uhelném prachu nebo prá¹kových barvách. V dùsledku velké pozornosti jemných zrn prachu rùzného pùvodu mù¾e dojít k výbuchu. Zapálení bude jistì zaji¹tìno otevøeným ohnìm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy nebo prvky strojù, které jsou ohøívány na ¹irokou teplotu.

Aby se minimalizovalo nebezpeèí výbuchu a výbuchu, jsou vhodné systémy odsávání prachu Nejvy¹¹í úèinnost zaøízení pro odsávání prachu zaji¹»ují místní výfukové systémy, které mohou mít podobu samonosných ramen, pøísavek nebo digestoøí, které se oznamují v blízkosti zdroje emisí. Ka¾dý prachový klastr by mìl být trvale odstranìn tak, aby nedocházelo k jeho hromadìní a opìtovnému prachu. Také se doporuèuje pravidelnì vyprazdòovat nádobu na prach.

Zaøízení pro odsávání prachu musí být platné s informacemi atex. Pou¾ívají se ventilátory a filtry, které jsou spoleèné správným normám. Instalace atex (atex instalace v centrální verzi je umístìna z výbu¹ných panelù, které obsahují filtr odolný proti výbuchu. Filtry mohou být náhodné nebo mohou pøipustit èasté pou¾ívání.Jemnozrnný výbuch zpùsobuje, ¾e se membrány napínají, výbu¹né plyny se uvolòují do atmosféry takovým zpùsobem, ¾e se nepøipojují k po¹kození filtru.

Volitelné odsávání prachu mù¾e být pou¾ito k uhasení jisker nebo moderních systémù k uhasení jisker v instalaèním prostoru pomocí oxidu uhlièitého. Zpìtné klapky by mìly být na ventilaèních kanálech k filtru. Úèelem klapek je chránit ¹íøení plamene uvnitø zaøízení.